Ochrana utajovaných informací


Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění (od 1.1.2012), upravuje zásady pro informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovaní citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.

Vzhledem k počtu novelizací, došlo k výrazným změnám proti původnímu znění. Jednou z nejdůležitějších změn je pro přístup k utajované informaci stupně utajení "Vyhrazené". V současnosti již není podmínkou provedení bezpečnostního řízení a následného vydání osvědčení podnikatele NBÚ, podnikatel má přístup k této utajované informaci na základě svého písemného prohlášení, kterým doloží svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací (prohlášení podnikatele). Podmínky, které musí podnikatel nezbytně splňovat, aby byl oprávněn učinit prohlášení podnikatele stanovuje zákon, včetně povinností, které z toho vyplývají.

Školení, které máme připraveno je rozděleno do čtyř programů:

Program č. 1

Poučení pro přípravu pracovníků, kteří nemají žádné vědomosti v Ochraně utajovaných informací a je předpoklad, že s nimi budou muset pracovat. Toto poučení zajišťuje odpovědná osoba stanovená zákonem.

Délka školení: 4 x 45 minut

Program č. 2

Školení pro pracovníky, kteří budou pracovat s utajovanou informací stupně utajení "Vyhrazené" a po splnění podmínek jim bude vydáno "Oznámení", které jim umožní seznamovat se s výše uvedenou utajovanou informací.

Délka školení: 5 x 45 minut

Program č. 3

Školení pro pracovníky, kteří budou pracovat utajovanou informací stupně utajení "Vyhrazené", "Důvěrné" případně vyšší a budou podávat žádost o vydání příslušného "Osvědčení" na Národní bezpečnostní úřad.

Délka školení: 8 x 45 minut

Program č. 4

Školení pro pracovníky, kteří již pracují s utajovanými informacemi. Odpovědná osoba je povinna jej zajisti jednou ročně. Délka školení je daná prací s utajovanou informací různého stupně.

Délka školení: Vyhrazené - 5 x 45 minut, Důvěrné a vyšší - 8 x 45 minut

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně