Obsluha tlakových lahví stabilních


Školení je určeno pro osoby odpovědné za provoz TNS ve společnosti (vyhrazené i nevyhrazené tlakové nádoby) a pro obsluhy tlakových nádob. Toto školení se nevztahuje na tlakové nádoby k dopravě plynu a kotle. Toto školení musí být doplněno pro každého konkrétního zaměstnance (profesi) o seznámení: s konkrétními riziky na jeho pracovištích, s konkrétními podmínkami na jeho pracovišti a pracovištích, která řídí, s vnitřními předpisy zaměstnavatele, s používáním osobních ochranných prostředků, s návody k obsluze. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

Délka trvání kurzu: 3 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně