Základy účetnictví


Cíl kurzu

Kurz má za cíl seznámit účastníky kurzu jak s teoretickou částí účetnictví, tak s praktickou částí. V teoretické části se kurz zabývá zákonnými normami, které účetnictví upravují a zároveň také s obecnými schématy účtování. Praktická část naučí účastníky kurzu účtování konkrétních praktických účetních případů.

Časový předpoklad kurzu

Téma Časový předpoklad (hod)
Směrná účtová osnova, účtový rozvrh, účetní zásady
Účetní dokumentace, význam a členění účetních dokladů
Náležitosti a oběh účetních dokladů
Účetní knihy, zápisy, opravy
2:00
Rozvaha, aktiva, pasiva 1:00
Změny položek rozvahy 1:00
Rozvahové účty, strana MD a D 1:00
Nákladové, výnosové účty, podvojný účetní zápis 1:00
Účtování
- finanční majetek 1:00
- DPH 1:00
- mzdy 1:00
- zásoby (způsob A) 1:00
- zásoby (způsob B) 1:00
- dlouhodobý hmotný majetek 2:00
- faktury 1:00
- zálohy 1:00
- časové rozlišení 1:00
Výsledovka 1:00
Účetní uzávěrka, komplexní opakování 1:00
Celkem 18:00

* Osnovu i časový rámec lze uzpůsobit potřebám objednatele kurzu.