Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik


V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele zajišťováním a prováděním úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci rizik možného ohrožení života nebo poškození zdraví osob.. Požadavky na odbornou způsobilost. OZO BOZP a podmínky jejího získání stanovuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Délka trvání kurzu: 60 hod

Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x